Termín pro odevzdání přehledů se blíží. Na co nezapomenout?

Termín pro odevzdání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení je obecně jeden měsíc po termínu pro odevzdání daňového přiznání. OSVČ, které podaly daňové přiznání v papírové formě tedy musí letos přehledy podat do 3. května. Většina OSVČ má však letos skrz elektronické podání termín až 2. června. OSVČ využívají služeb daňového poradce pak mají nejzazší termín pro přehledy 3. srpna. Po odevzdání přehledů začíná běžet 8 denní lhůta pro zaplacení nedoplatků a OSVČ nesmí rovněž zapomenout na úpravu záloh platných pro rok 2023.

Přehledy za rok 2022 musí vyplnit i OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost během loňského roku ukončily i které dostávají od státu daňový bonus. „Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemají vliv žádné odpočty a daňové slevy. Tedy ani hypotéka, penzijní nebo životní pojištění či výchova dětí sociální a zdravotní pojištění nesnižuje. Při výkonu hlavní činnosti nemůže být pojistné, narozdíl od daně z příjmu, nulové,“ doplňuje Gabriela Ivanco daňová poradkyně společnosti Mazars.

Nezapomeňte na uvedení vedlejší činnosti

V případě, že je samostatná výdělečná činnost vykonávána např. při zaměstnání, v důchodu nebo během studia, potom se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která je zvýhodněna. V přehledech musí být vždy uvedeno, že se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti totiž musí být dodržen minimální vyměřovací základ. „OSVČ vykonávající hlavní činnost zaplatí minimálně na sociálním pojištění 34 087 Kč a na zdravotním pojištění 31 518 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco.

Výhody vedlejší činnosti

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální i zdravotní pojištění vypočítává z poloviny daňového základu, roční pojistné může být výrazně nižší než je minimální pojistné pro hlavní činnost. Sazby pojistného jsou stejné, tedy 13,5 % na zdravotní pojištění a 29,2 % na sociální pojištění z vyměřovacího základu. „Při vedlejší činnosti se sociální pojištění za rok 2022 vůbec neplatí, když je hrubý roční zisk nižší než 93 387 Kč,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Úhrada nedoplatku na pojistném

Od vypočteného ročního sociálního a zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Živnostníci a podnikatelé, kteří mají za rok 2022 vyšší hrubý zisk než za rok 2021, musí počítat s platbou nedoplatku na pojistném, neboť zaplacené zálohy mají nižší než roční pojistné. „Nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledů,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Dva přehledy pro zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit od 1. ledna nebo od 1. července. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od poloviny loňského roku, musí za rok 2022 odezvat přehled na obě zdravotní pojišťovny, u kterých byly pojištěny. Stejně tak případný nedoplatek musí OSVČ zaplatit také oběma pojišťovnám, a to ve výši vypočtené v každém z formulářů. „Nová záloha se vypočítá v přehledu pro současnou zdravotní pojišťovnu a platí se poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled odevzdán,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nová výše záloh

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to i při velmi nízkém zisku. Od odevzdání přehledů za rok 2022 nemohou být v letošním roce měsíční zálohy nižší než minimální zálohy. „Nová minimální záloha na sociální pojištění je 2 944 Kč a na zdravotní pojištění 2 722 Kč,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Štítky