STUDIE: Díky podpoře vlád klesá počet nesplácených pohledávek v evropských bankách

Mezinárodní auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars vydala již popáté svoji studii Finanční reporting evropských bank, která se zaměřuje na úroveň očekávaných úvěrových ztrát (ECL – expected credit losses) evropských bank. Mezi hlavní zjištění studie patří pokles počtu případů nesplácení pohledávek díky podpoře, kterou v průběhu pandemie nabídly příslušné vlády. Pozornost je v ní zároveň věnována také obavám z geopolitické nestability a následné energetické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Studie aktuálně pokrývá první pololetí roku 2022. Vychází z analýzy informací zveřejněných v průběžných zprávách 26 bank v 11 evropských zemích včetně Spojeného království, Francie, Německa, Itálie a Španělska, kterou provedla společnost Mazars. Cílem zprávy je sloužit jako praktický srovnávací nástroj, který pomůže úvěrovým institucím porovnat dopad makroekonomického klimatu na jejich podnikání s obdobnými institucemi.

„Naše zpráva odhaluje, že v průběhu prvního pololetí roku 2022 došlo u analyzovaných evropských bank k poklesu počtu nesplacených pohledávek, a to především díky podpoře, kterou jim příslušné vlády poskytly prostřednictvím pandemie,“ komentuje studii partner Mazars v České republice Jiří Šimek.

Průměrný ukazatel krytí úvěrů v amortizované hodnotě se dle studie ve srovnání s rokem 2021 snížil z hodnoty 1,54 % v roce 2021 na hodnotu 1,42 % v 1. pololetí 2022. Studie uvádí rovněž viditelné geografické trendy ve změnách opravných položek očekávaných úvěrových ztrát a post-modelových úprav, vah makroekonomických scénářů a výhledových informací ve srovnání s rokem 2021.

Mimo to se zpráva zabývá například i dopadem nákladů týkajících se očekávaných úvěrových ztrát za 1. pololetí 2022 na hospodářský výsledek a změnami opravných položek vztahujících se k očekávaným úvěrovým ztrátám. Lze v ní najít též porovnání budoucích odhadů obsažených ve výročních zprávách bank a jejich změny oproti minulosti. Studie také upozorňuje, jak probíhající válka na Ukrajině ovlivňuje odhady budoucích úvěrových ztrát. Co se tohoto tématu týče, studie poukazuje na to, že přímé dopady válečného konfliktu na Ukrajině jsou pouze omezené, avšak související ekonomická nejistota ovlivňuje významně očekávané úvěrové ztráty v budoucnu.

„Jedním z důležitých faktů, které banky analyzované ve zprávě zveřejnily, jsou dopady vyplývající z operací souvisejících s dceřinými společnostmi v Rusku nebo na Ukrajině – například ztráta kontroly nebo prodej dceřiné společnosti a jejich dopady na hodnocení úvěrového portfolia. Navzdory odlišné srovnávací základně žádná banka nezveřejnila významné přímé dopady na úvěrové ztráty vyplývající z války na Ukrajině,“ dodává Jiří Šimek.

Štítky