Jaké jsou nové „koronavirové“ zákony?

Nové „koronavirové zákony“ jsou účinné od 17. prosince 2021. Poslanecká sněmovna schválila na začátku prosince obnovení krizového ošetřovného, mimořádného příspěvku k náhradě mzdy pro zaměstnance, takzvané „izolačky“ a kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky s.r.o. a osoby pracující na DPP. Návrhy zákonů byly dne 15. 12. 2021 potvrzeny Senátem a 16. 12. 2021 podepsány prezidentem.

1) Krizové ošetřovné

„Platnost krizového ošetřovného je od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022, a to pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat zaměstnání z důvodu péče o dítě či závislou osobu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,“ říká Jana Boštíková, vedoucí partnerka oddělení HR & Payroll Service společnosti Mazars.

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci při péči o:

 • dítě mladší 10 let (jako u standardního ošetřovného);
 • nezaopatřené dítě účastnící se školní docházky, které je závislé na pomoci jiné osoby (od stupně I.) nebo nezaopatřené dítě se speciálním vzdělávacími potřebami a závažnými poruchami učení, bez omezení věku;
 • osoby starší 10 let, které využívají služby denních, týdenních stacionářů a jiných sociálních zařízení.

Základní parametry krizového ošetřovného:

 • Výše ošetřovného bude činit 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Denní minimum ošetřovného je stanoveno na 400 Kč pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek. Při nižším úvazku bude částka poměrně krácena.
 • „Na ošetřovné mají nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, kterým vznikla v posledních třech předcházejících kalendářních měsících účast na nemocenském pojištění,“ říká Jana Boštíková, vedoucí partnerka oddělení HR & Payroll Service společnosti Mazars.
 • Obdobně jako v jarních měsících se mohou pečující osoby v péči neomezeně střídat, přičemž střídání není možné v průběhu stejného kalendářního dne.
 • Od ledna 2022 se rozšiřuje okruh pečujících osob na další příbuzné, kteří nemusí s dítětem či závislou osobou sdílet společnou domácnost.
 • Ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu nařízené individuální karantény či po dobu uzavření školy, třídy, stacionáře nebo jiného sociálního zařízení. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Nárok na ošetřovné nevzniká ve dnech školních prázdnin či dnech ředitelského volna.
 • Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením pečující osoby.

2) Izolačka

„V případě tohoto opatření se jedná o mimořádný příspěvek k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci,“ vysvětluje Jana Boštíková, vedoucí partnerka oddělení HR & Payroll Service společnosti Mazars. Hlavním účelem je zamezit šíření viru a pomoc zaměstnancům, aby se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemuseli obávat podstatného poklesu svých příjmů. Platnost mimořádného příspěvku je od 01. 12. 2021 do 28. 2. 2022, a týká se zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona (tedy k 17. 12. 2021).

Základní parametry izolačky jsou následující:

 • Zaměstnanci mají při nařízené karanténě či izolaci nárok na náhradu příjmu nad rámec běžné náhrady mzdy při nemoci ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den.
 • Příspěvek lze čerpat pouze prvních 14 dní trvání karantény.
 • Na příspěvek budou mít nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, kterým vznikla v posledních třech předcházejících kalendářních měsících účast na nemocenském pojištění.
 • Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel a sám si ho také bude odečítat od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Odečet může být proveden do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

3) Kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus mají osoby samostatně výdělečně činné, společníci společnosti s ručením omezeným a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Kompenzační bonus se bude vyplácet za dvě bonusová období. První období je od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a druhé je od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Stejně jako v minulosti je kompenzační bonus plně v kompetenci Finanční správy, která bude bonus vyplácet po nabytí účinnosti zákona.

Základní parametry kompenzačního bonusu jsou následující:

 • Výše příspěvku zůstává pro OSVČ a společníky s.r.o. na zvýšené částce 1000 Kč za den.
 • Pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr a nemocensky pojištění podnikatelé v karanténě či izolaci mají nárok vždy alespoň na 500 Kč za den.
 • Nárok na kompenzační bonus nově vznikne při poklesu tržeb alespoň o 30 % ve srovnávaném období oproti srovnávacímu období.
 • Srovnávané období je kalendářní měsíc bonusového období (prosinec nebo leden).
 • Srovnávacím obdobím jsou libovolně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce rozhodného období, které je od června do října 2021.
 • Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří provedou srovnání s posledním zimním obdobím před vypuknutím pandemie, tedy od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

Nárok na kompenzační bonus budou mít podnikatelé s aktivním živnostenským oprávněním k datu 22. 11. 2021 nebo ti, kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku. Pro žadatele také nadále platí, že podnikání musí představovat jeho hlavní zdroj příjmů (ověření testem majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období) a v době bonusového období není v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH. Žadatelé o kompenzační bonus vyplní jednoduchý formulář, který následně doručí na FÚ prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou či osobně. Žádost je možné podat do dvou měsíců po skončení bonusového období.

Štítky