Daňový odpočet za pojistné zaplacené na životní pojištění

Životní pojištění je státem podporováno ve formě daňových úlev, kdy je možné si zaplacené pojistné odečíst od základu daně až do výše 12 000 Kč za rok. Zákon o daních z příjmů tuto možnost upravuje v § 15 jako nezdanitelnou část základu daně. Při 15% sazbě daně tak celková úspora může být až 1800 Kč ročně. V případě, že má klient uzavřeno více pojistných smluv s více pojišťovnami, odečty z jednotlivých daňových potvrzení lze sčítat až do částky 12 000 Kč. Pokud by na pojistnou smlouvu přispíval pojistníkovi zaměstnavatel, z příspěvků do 30 000 Kč ročně se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Mimořádné výběry finančních prostředků – již NELZE

V novele zákona o dani z příjmu s platností od roku 2015 přibyla nová podmínka ohledně daňového odpočtu zaplaceného pojistného za životní pojištění. Nově mohou čerpat daňové výhody jen majitelé smluv, které neumožňují mimořádné výběry finančních prostředků.

Daňová uznatelnost smluv životního pojištění

Pro úspěšné uplatnění daňového odpočtu však nestačí, že nebyl v průběhu roku mimořádný výběr prostředků z životního pojištění uskutečněn, je třeba také doložit, že se jedná o smlouvu, která takový výběr vůbec neumožňuje.

Podmínky pro uplatnění odpočtu za pojistné zaplacené na životní pojištění

Od základu daně z příjmů mohou odečíst část zaplaceného pojistného od 1. 1. 2015 jen ty fyzické osoby, které splňují následující podmínky:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;
  • v pojistné smlouvě je sjednáno riziko „dožití“ nebo riziko „smrti nebo dožití“;
  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou;
  • pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.